Generelle vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser

De generelle betingelsene nedenfor gjelder, med mindre annet er avtalt, for alle avtaler inngått med RAW IT, CVR 33 96 43 66, om kjøp av konsulenttjenester, standard programvare, outsourcing og hostingtjenester.

 Transport og losji

Med mindre annet er avtalt, er kjøper ansvarlig for alle kostnader for transport i forbindelse med installasjon av løsningen. I tillegg dekker kjøper alle utgifter knyttet til servering/kost og losji i forbindelse med opphold til RAW IT-ansatte i forhold til installasjon. Kjøring avregnes etter statens satser. Transport og ventetid faktureres med 50 % av timepris. I tillegg er kjøper ansvarlig for alle transportkostnader for utstyr fra RAW IT sitt kontor i Hørsholm til avtalt leverings- og installasjonssted.

Montering og levering

Installasjon er i utgangspunktet 4-6 uker fra bestilling av systemet. En monteringsperiode avtales mellom partene på neste prosjektmøte. Dersom RAW IT ikke leverer innen avtalt leveringstid, har kjøper rett til etter fristens utløp å kreve levering ved skriftlig varsel til RAW IT og sette en endelig rimelig frist (minimum 14 dager) og dermed angi at kjøper ønsker å heve avtalen når det gjelder den forsinkede delen av leveransen slik at levering ikke finner sted innen denne fristen. Så lenge levering ikke har funnet sted innen den således avtalte frist, har kunden rett til å heve avtalen ved skriftlig melding til RAW IT for så vidt angår de forsinkede deler av leveransen. Kjøper kan ikke, bortsett fra å trekke tilbake tilgang, utøve misligholdsrett overfor RAW IT som følge av forsinkelsen. RAW IT er dermed ikke ansvarlig for tap av drift, tapt fortjeneste eller annet direkte eller indirekte tap som følge av forsinkelsen.

Support

Ønskes støtte eller driftshjelp etter ordinær arbeidstid (16-30) eller i helger/ferier, gjelder følgende (her gjelder danske helligdager):

 Priser for support utenom arbeidstid (kontraktkunder)

1) Støtte via telefon og ekstern tilkobling

– I tidsrommet 1630-0830 på hverdager: 2000 kr pr påbegynt tid.

– I tidsrommet 0000-2359 i helger + helligdager: 2500 kr pr. påbegynt tid.

2) På stedet assistanse for problemer som ikke kan løses eksternt eller forespørres:

– I tidsrommet 1630-0830 på hverdager: 2000 kr pr påbegynt tid.

Transport avregnes med 1000 kr pr time.

– I tidsrommet 0000-2359 i helger + helligdager: 2500 kr pr. påbegynt tid.

Transport avregnes med 1000 kr pr time.

For prosjekter, serverinstallasjoner og andre oppgaver som ikke faller innenfor normal service og vedlikehold, vil det enten være en timepris på 1.300,- eller tilbud på den aktuelle oppgaven.

  

 1 Definisjon av konsulenttjenester, standard programvare, hosting/outsourcingtjenester

Konsulenttjenester er definert som rådgivning, utvikling og vedlikehold av applikasjoner og IT-systemer.

Tjenestene utføres av en eller flere av RAW IT sine konsulenter som besitter nødvendig kompetanse for å utføre oppgaven. Standard programvare er programvare som er utviklet og/eller eid av RAW IT eller tredjepart og kan inngå som en del av en løsning levert til kunden. Kunden har kun en ikke-eksklusiv bruksrett for standard programvare. Hosting/Outsourcing-tjenester er definert som opprettelse og vedlikehold av IT-miljøer gjennom driftstjenester og rådgivning.

  2 Gyldighet

Tilbud, stillingsbeskrivelser og overslag innsendt av RAW IT er gyldige inntil 3 uker etter innsending. Dersom tilbud ikke aksepteres i sin helhet, har RAW IT rett til å endre vilkår og sende et nytt tilbud.

PCS. 2. Avtaler trer i kraft når kundens skriftlige aksept foreligger.

PCS. 3. Avtaler om timebasert konsulentbistand under 10 timer kan fastsettes fra dag til dag. Ved større oppgaver kan RAW IT etter kundens ønske levere timeoverslag eller fastpristilbud på prosjektet. Det skal imidlertid foreligge en skriftlig bekreftelse fra kunden før arbeidet starter.

PCS. 4. Alle endringer i forhold til avtalen må være skriftlig formulert og godkjent av begge parter for å være gyldige.

 

 3 Økonomi Alle priser er oppgitt i danske kroner. Priser i et tilbud er basert på aksept av totaltilbudet. De oppgitte prisene er eksklusive merverdiavgift, avgifter og andre mulige skatter, avgifter og avgifter, med mindre annet er avtalt. Pris- og kursendringer kan føre til endringer i avtalt pris. Dersom kostnadene for produktet økes på grunn av kundens forhold, vil dette legges til prisen på produktet.

PCS. 2. Tidsbruk til transport faktureres med 50 % av gjeldende timepris pluss statens satser for kjørte kilometer, med mindre annet er nevnt under overslaget for oppgaven. Ved bruk av taxi, fly, tog etc. faktureres faktiske kostnader pluss medtatt tid med 50 % av gjeldende timepris.
PCS. 3. Timepriser er basert på konsulenttjenester utført innenfor normaltid 08:30 – 16:30. For kvelder/netter og helger + helligdager, se under "støttepunkt 1+2".

 4 Endring av priser og vilkår

RAW IT Aps har rett til å endre prisene og vilkårene som gjelder for tjenesten som tilbys. Kunden har i den forbindelse rett til - med 30 dagers varsel - å bli informert om påtenkte endringer i de priser og vilkår som gjelder for tjenesten. Ved vesentlige endringer i priser, abonnementsvilkår etc. vil Kunden bli varslet ved skriftlig melding via e-post. Endringer av rent gunstig karakter kan gjennomføres uten forvarsel.

 

5 Varighet og oppsigelse av avtale

Se nettavtalen for ytterligere detaljer

 

 6 Fakturerings- og betalingsbetingelser:

RAW IT sine betalingsbetingelser er 14 dager netto fra fakturadato, med mindre annet er oppgitt.

Kunden har følgende betalingsbetingelser: 14 dager, og 7 dager for kjøp og prosjekter. Ved kjøp over DKK 50.000 XNUMX av maskin- eller programvare vil kunden bli forhåndsfakturert før maskinvaren eller programvaren kjøpes hjem. Ved betaling etter fastsatt betalingsdato påløper det renter jf. gjeldende lovgivning pr måned startet, fra forfall til betaling skjer. Dersom det dreier seg om levering av hostingtjenester fra RAW IT eller en av RAW IT sine underleverandører, skal det utarbeides en egen skriftlig avtale i tillegg til denne avtalen.

PCS. 1. Dersom betaling ikke har funnet sted innen 45 dager, forbeholder RAW IT seg retten til umiddelbart å stanse oppfyllelsen av sine forpliktelser i henhold til avtalen inntil de skyldige beløpene er fullt betalt og å heve avtalen.

PCS. 2. RAW IT tildeler et faktureringsgebyr på DKK til hver flytter. 95,00.
PCS. 3. Faktura sendes pr e-post til kundens kontaktperson, som er ansvarlig for etterfølgende utskrift og levering til kundens bokføring.

 

 7 Levering

For levering av konsulenttjenester og tekniske tjenester gjelder følgende:

PCS. 1. RAW IT forbeholder seg retten til å erstatte konsulenter med andre, i forhold til oppgaven, kvalifiserte konsulenter, for eksempel i forbindelse med sykdom.

PCS. 2. RAW IT kan til enhver tid velge å få utført en oppgave av en underleverandør, som imidlertid ikke fratar RAW IT sine forpliktelser og ansvar i henhold til oppgaven. RAW IT erkjenner imidlertid at det er til beste for både kunden og RAW IT at samme konsulent eller konsulenter utfører hele oppgaven.

 

 8 Kundens forpliktelser

For arbeid utført hos kunden plikter denne å stille maskiner, programvare, internettforbindelse etc. til disposisjon for RAW IT sine konsulenter/ansatte og i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser.

For å utføre en gitt oppgave er det en forutsetning å:

Kunden gir RAW IT tilstrekkelig informasjon for gjennomføring av oppgaven

at kunden gir RAW IT tilgang til de IT-systemene som kan være nødvendige for gjennomføring av oppgaven

at kunden i samarbeid med RAW IT sørger for sikkerhetskopiering av data slik at dette enkelt kan gjenskapes ved datatap på kundens plattform (dersom kunden velger å bruke RAWbackup påtar RAW IT dette ansvaret)

at kunden inkluderer RAW IT i kundens eventuelle rutiner for bruk av IT-miljøer som RAW IT skal jobbe med hos kunden

For outsourcingtjenester: For vedlikehold av normal drift er det en forutsetning at:

kunden gir skriftlig melding til RAW IT om eventuelle planlagte endringer som kan påvirke RAW ITs leveranse av tjenestene, minst 24 timer før den planlagte endringen finner sted.

at kunden oppbevarer passord, identifikasjon og annen konfidensiell informasjon knyttet til kundens konto sikkert, og umiddelbart informerer RAW IT om brudd på sikkerheten, uautorisert bruk eller mistanke om dette. Hvis dette ikke gjøres, fraskriver RAW IT seg driftsansvaret for de oppkjøpte tjenestene 

 

9 RAW ITs ansvar

RAW IT har ikke noe ansvar for verken systemfunksjonalitet eller drift dersom kunden eller en tredjepart selv setter i gang endringer i systemet etter levering.

PCS. 1. RAW IT sitt ansvar opphører dersom kunden ikke har fremsatt innsigelser eller mangler innen 3 måneder etter levering jf § 5.
PCS. 2. RAW IT har heller intet ansvar for kundens eventuelle driftsforstyrrelser og direkte eller indirekte tap som følge av feil i programvaren/utstyret levert av RAW IT eller feil begått av RAW ITs konsulenter på kundens IT-installasjoner/IT-utstyr .
PCS. 3. RAW IT påtar seg intet ansvar for tap som følge av kjøpers rettsforhold til tredjeparter.
PCS. 4. I tilfelle RAW IT er, uansett ovenstående, erstatningsansvarlig, vil dette være begrenset til netto vederlag for oppgaven eller del av den aktuelle oppgaven, dog maksimalt DKK. 50.000 XNUMX.
PCS. 5. Generelt om RAW IT sine forpliktelser: RAW IT forplikter seg til til enhver tid å gjøre sitt beste for å levere stabil, sikker og serviceorientert IT-drift og IT-støtte. RAW IT er forpliktet til å holde all informasjon om kunden og dennes kunder konfidensiell og på ingen måte utlevere informasjon uten skriftlig tillatelse fra kunden.

RAW IT er fullt klar over det store ansvaret RAW IT har for å sikre at alle systemer er i drift og at havarier, manglende IT-sikkerhet og ustabil drift ikke forstyrrer kundens virksomhet. Kunden erkjenner imidlertid at RAW IT ikke kan holdes økonomisk ansvarlig for tap som kunden kan lide som følge av sammenbrudd i maskinvare eller de installerte systemene. Likeledes kan ikke RAW IT holdes økonomisk ansvarlig for krav fra kunden eller 3. part i forbindelse med lekkasje av informasjon gjennom kundens IT-installasjon. Dette gjelder også etter at nærværende avtaler skulle ha opphørt.

   10 Markedsføring

RAW IT kan bruke prosjektet og kunden som referanse i forbindelse med markedsføring av RAW IT.

   11 Standard

Ved vesentlig mislighold kan fornærmede si opp denne avtalen uten varsel. Denne retten og andre

Misligholdsrett kan imidlertid bare utøves etter at fornærmede skriftlig har gitt motparten en frist på 20 [tjue] dager til å rette det påklagede forhold på en måte som er tilfredsstillende for fornærmede.

  12 forsinkelser

Med mindre annet er avtalt, anses forsinkelser på mer enn 30 dager som vesentlig mislighold. Dette gjelder imidlertid kun for fastprisprosjekter med tilhørende fast leveranseramme. Løpende konsulenttjenester avtales og leveres som avtalt, og så snart som mulig.

   13 Immaterielle rettigheter

RAW IT har opphavsrett til leveranser utviklet av RAW IT, inkludert kildekode og kan gjenbruke kildekode og

komponenter i den grad RAW IT gjelder for dette. Kildekode oppgis ikke med mindre dette er skriftlig avtalt mellom partene. Dersom en slik avtale inngås, skal det uttrykkelig angis hvilken del av leveransen kildekoden er gitt for. Kildekode for standardkomponenter eller programvare eid av tredjeparter leveres imidlertid aldri.

PCS. 2 Kunden kan ikke uten skriftlig godkjenning fra RAW IT gjøre RAW IT sine leveranser til gjenstand for videreutvikling og/eller annen kommersiell bruk. Komponenter som inngår i RAW IT sine leveranser kan kun brukes i den sammenheng RAW IT har levert dem. Kunden erverver kun en ikke-eksklusiv bruksrett til å bruke RAW IT sine leveranser til eget bruk og innenfor det formål de er levert til.

PCS. 3 Vilkårene i §13 ledd 2 gjelder også for RAW ITs egne produkter og egen standardprogramvare, som oppfattes som standardkomponenter.

PCS. 4 Når kunden bruker standard programvare fra tredjeparter levert via RAW IT, gjelder produsentens lisensbetingelser.

PCS. 5. RAW IT, datterselskaper, produkter og merkevarer er alle beskyttede varemerker som kun kan brukes med skriftlig tillatelse på forhånd.

 

  14 Stillhet

Full konfidensialitet er til enhver tid avtalt både under og etter oppsigelse av avtalen. Konfidensialitet gjelder

alle forhold som forretningshemmeligheter, knowhow, prosesser, produkter, dataprogrammer eller andre immaterielle rettigheter, av det som kan nevnes, som også gjelder all informasjon vedrørende partenes organisasjon, økonomiske stilling, transaksjoner og virksomhet.

PCS. 2 Taushetsplikten erstatter informasjonsforpliktelser som kan påhvile partene i henhold til dansk lov.

 

  15 Force majeure

I henhold til denne avtalen skal ingen av partene være ansvarlig overfor den annen part dersom forholdet skyldes forhold som ligger utenfor partens rimelige kontroll og må betegnes som force majeure i henhold til dansk rettspraksis.

Punkt 2. Den som ikke er berørt av force majeure-situasjonen har rett til å heve avtalen for fremtiden, dersom force majeure-situasjonen innebærer en forsinkelse på mer enn 90 dager.

 

   16 Tvister, lovvalg og jurisdiksjon

Partene må søke å løse uenigheter om oppfyllelse, tolkning eller gjennomføring av avtalen ved forhandlinger.

PCS. 2. Hvis imidlertid en tvist ikke kan løses ved forhandlinger, skal Sjø- og Handelsretten i København være verneting for tvister.

PCS. 3. Tvister avgjøres i henhold til dansk lov

 

17 Varemerke og opphavsrett

RAW IT samt utviklede systemer og applikasjoner er beskyttet av lov om opphavsrett og varemerker. Med mindre annet er oppgitt skriftlig, har kunden ingen rett til å bruke RAW IT sine varemerker.

 

 18 Fakturering av timebasert konsulenthjelp.

Timebasert konsulentbistand faktureres kunden ved ferdigstillelse av arbeid basert på timelister.

  

 19 Forskrift.

Timepriser for konsulenttjenester gjelder i ett kalenderår – d.v.s. fra 1. januar til 31. desember. Raw it forbeholder seg retten til å endre konsulentens timepris.