Generelle-betingelser

Generelle betingelser

Generelle betingelser

Nedenstående generelle betingelser gælder, medmindre andet er aftalt, for alle aftaler indgået med RAW IT, CVR 33  96 43 66,  vedrørende køb af konsulenttjenesteydelser, standardsoftware, outsourcing og hostingydelser.

 Transport & Logi

Med mindre andet er aftalt forestår køber alle udgifter til transport i forbindelse med installation af løsningen. Desuden dækker køber alle udgifter vedrørende forplejning / kost og logi i forbindelse med RAW IT medarbejderes ophold i relation til installation. Kørsel afregnes efter statens satser. Transport- og ventetid faktureres med 50% af timeprisen. Desuden forestår køber alle transportudgifter for udstyr fra RAW IT’s kontor i Hørsholm til aftalt leverings- og installeringssted.

Installation og levering

Installation er som udgangspunkt 4-6 uger fra bestilling af systemet. Det aftales en installationsperiode mellem parterne på førstkommende projektmøde. Hvis RAW IT ikke leverer inden for den aftalte leveringstid er køber efter fristens udløb berettiget til ved skriftlig meddelelse til RAW IT at kræve levering og fastsætte en endelig rimelig frist (minimum 14 dage) og derved angive at køberen ønsker at hæve aftalen for så vidt angår den forsinkede del af leverancen så frem levering ikke finder sted indenfor denne frist. Så frem levering ikke har sket indenfor den således aftalte frist har kunden ret til ved skriftlig meddelelse til RAW IT at hæve aftalen for så vidt angår den forsinkede delene af leverancen. Køber kan ikke bortset fra hæve adgangen gøre misligholdelsesbeføjelser overfor RAW IT som følge af forsinkelsen. RAW IT er således ikke erstatningspligtig for driftstab, tabt fortjeneste eller andet direkte eller indirekte tab som følge af forsinkelsen.

Kundeservice

Hvis der ønskes support eller driftsmæssig bistand efter normal arbejdstid ( kl.16:30-08:30 ) eller i weekender/helligdage gælder følgende ( her gælder danske helligdage):

 Priser på support udenfor arbejdstid ( kontraktkunder )

1) Support via telefon og remote opkobling

– I tidsrummet 1630-0830 i hverdage: kr. 2000,- pr. påbegyndt tid.

– I tidsrummet 0000-2359 i weekender + helligdage : kr. 2500,- pr. påbegyndt tid.

2) On-site assistance ved problemer som ikke kan løses remote eller ønske herom:

– I tidsrummet 1630-0830 i hverdage: kr. 2000,- pr. påbegyndt tid.

Transport afregnes kr. 1000,- pr. time.

– I tidsrummet 0000-2359 i weekender + helligdage: kr. 2500,- pr. påbegyndt tid.

Transport afregnes kr. 1000,- pr. time.

Ved projekter, serverinstallationer og andre opgaver der ikke falder inden for den normale service og vedligeholdelse, vil der enten være en time pris på DKK 1.300,-, eller et tilbud på den pågældende opgave.

  

 1 Definition af konsulenttjenesteydelser, standardsoftware, hosting/outsourcingydelser

Konsulenttjenesteydelser defineres som rådgivning, udvikling og vedligeholdelse af applikationer og IT-systemer.

Ydelserne gennemføres af en eller flere af RAW IT’s konsulenter, som besidder den nødvendige kompetence til at udføre opgaven. Standardsoftware er software, som er udviklet og/eller ejet af RAW IT eller 3. part og kan indgå som del af en løsning leveret til kunden. Kunden har udelukkende en ikke eksklusiv brugsret til standardsoftware. Hosting/Outsourcingydelser defineres som oprettelse og vedligeholdelse af IT-miljøer igennem driftsydelser og rådgivning.

  2 Gyldighed

Tilbud, opgavebeskrivelser og estimater afgivet af RAW IT er gyldige op til 3 uger efter afgivelse. Såfremt tilbud ikke accepteres i deres helhed er RAW IT berettiget til at ændre konditioner og fremsende nyt tilbud.

Stk. 2. Aftaler træder i kraft, når kundens skriftlige accept foreligger.

Stk. 3. Aftaler om timebaseret konsulentbistand under 10 timer kan fastlægges fra dag til dag. Ved større opgaver kan RAW IT på kundens opfordring afgive et timeestimat eller et fastpris-tilbud på projektet. Der skal dog foreligge en skriftlig bekræftelse fra kunden før arbejdet påbegyndes.

Stk. 4. Alle ændringer i forhold til aftalen skal formuleres på skrift og godkendes af begge parter for at være gyldige.

 

 3 Økonomi Alle priser er angivet i danske kroner. Priser i et tilbud er baseret på accept af det samlede tilbud. De anførte priser er eksklusive moms, gebyrer, og andre eventuelle skatter, told og afgifter, medmindre andet er aftalt. Pris- og kursændringer kan medføre ændringer i den aftalte pris. Forøges omkostninger for varen grundet kundens forhold, vil dette blive lagt på varens pris.

Stk. 2. Tid medgået til transport faktureres med 50 % af gældende timesats plus statens takster for kørte kilometer hvis andet ikke er nævnt under opgavens estimat. Ved anvendelse af taxa, fly, tog m.v. faktureres faktiske omkostninger plus medgået tid til 50 % af gældende timesats.
Stk. 3. Timepriser er baseret på konsulenttjenesteydelser udført inden for normal tid 08:30 – 16:30. Ved aften/natte samt weekend + helligdage se under ”support punkt 1+2”.

 4 Ændring af priser og vilkår

RAW IT Aps er berettiget til at ændre de priser og vilkår, der gælder for den udbudte tjeneste. Kunden har i den forbindelse krav på – med et varsel på 30 dage – at blive informeret om påtænkte ændringer i de priser og vilkår, der gælder for ydelsen. Såfremt der er tale om væsentlige ændringer af priser, abonnementsvilkår m.v., vil Kunden blive underrettet ved en skriftlig meddelelse via mail. Ændringer af rent begunstigende karakter kan gennemføres uden forudgående varsel.

 

5 Varighed og ophør af aftale

Se onlineaftalen for nærmere detaljer

 

 6 Fakturerings- og betalingsbetingelser:

RAW ITs betalingsbetingelser er 14 dage netto fra fakturadatoen, medmindre andet er anført.

Kunden har følgende betalings betingelser 14 dage, og 7 dage på indkøb og projekter. Ved indkøb over DKK 50.000,- af hardware eller software vil kunden blive forud faktureret inden hardwaren eller softwaren købes hjem. Sker betaling efter fastsat betalingsdag, påløber der renter jf. gældende lovgivning pr. påbegyndt måned, fra forfaldsdatoen til betaling sker.  Såfremt der er tale om levering af hosting ydelser fra RAW IT eller en af RAW IT’s underleverandører, skal der udarbejdes en særskilt skriftlig aftale herom, i tillæg til denne aftale.

Stk. 1. Hvis betaling ikke har fundet sted inden for 45 dage forbeholder RAW IT sig ret til straks at standse opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til aftalen, indtil de skyldige beløb er blevet fuldt ud betalt og at ophæve aftalen.

Stk. 2. RAW IT tilskriver enhver rykker et faktureringsgebyr på Kr. 95,00.
Stk. 3. Faktura fremsendes pr. e-mail til kundens kontaktperson, som er ansvarlig for efterfølgende udskrift og overlevering til kundens bogholderi.

 

 7 Leverance

For levering af konsulent- og tekniske ydelser gælder følgende:

Stk. 1. RAW IT forbeholder sig ret til at udskifte konsulenter med andre, i forhold til opgaven, kvalificerede konsulenter fx i forbindelse med sygdom.

Stk. 2. RAW IT kan til enhver tid vælge at lade en opgave udføre af en underleverandør, hvilket dog ikke fratager RAW IT’s forpligtelser og ansvar i henhold til opgaven. RAW IT anerkender dog, at det er i både kundens og RAW IT’s bedste interesse, at samme konsulent eller konsulenter udfører hele opgaven.

 

 8 Kundens forpligtelser

Ved arbejde udført hos kunden er denne pligtig til at stille maskiner, software, internetforbindelse etc. til rådighed for RAW IT’s konsulenter/medarbejdere og i henhold til arbejdsmiljølovens bestemmelser herfor.

For udførelse af en given opgave er det en forudsætning at:

kunden giver RAW IT tilstrækkelig information for opgavens udførelse

at kunden giver RAW IT adgang til de IT systemer, der måtte være nødvendige for opgavens udførelse

at kunden i samarbejde med RAW IT sikrer backup af data, så disse let kan genskabes i tilfælde af datatab på kundens platform ( hvis kunden vælger at bruge RAWbackup, påtager RAW IT sig dette ansvar )

at kunden sætter RAW IT ind i kundens eventuelle rutiner for anvendelse af IT-miljøer, som RAW IT skal arbejde på hos kunden

Ved Outsourcing ydelser: For opretholdelsen af normal drift er den en forudsætning at:

kunden skriftligt underretter RAW IT om eventuelle planlagte ændringer, som kan påvirke RAW IT levering af ydelserne, minimum 24 timer før, den planlagte ændring finder sted.

at kunden opbevarer passwords, identifikation og andre fortrolige oplysninger vedrørende kundens konto sikkert, og straks underretter RAW IT om sikkerhedsbrud, uautoriseret brug eller mistanke herom. Undlades dette, fraskriver RAW IT sig driftsansvaret for de erhvervede services 

 

9 RAW IT’s ansvar

RAW IT har intet ansvar for hverken systemfunktionalitet eller drift, hvis kunden eller 3. part selv påbegynder ændringer i systemet efter aflevering.

Stk. 1. RAW IT’s ansvar bortfalder, hvis kunden ikke har gjort indsigelser eller mangler gældende inden 3 måneder efter aflevering jf § 5.
Stk. 2. RAW IT har endvidere intet ansvar for kundens eventuelle driftsforstyrrelser samt direkte eller indirekte tab som følge af fejl i den af RAW IT leverede software/udstyr eller fejl begået af RAW ITs konsulenter på kundens IT installationer/IT-udstyr.
Stk. 3. RAW IT påtager sig intet ansvar for tab som følge af købers retsforhold overfor tredje mand.
Stk. 4. I tilfælde af at RAW IT uanset ovenstående idømmes erstatningsansvar, vil dette være begrænset til den pågældende opgave eller delopgaves nettovederlag, dog maksimalt Kr. 50.000.
Stk. 5. Generelt om RAW ITs forpligtelser: RAW IT forpligter sig til, til alle tider at gøre sit yderste for levering af stabil, sikker og serviceorienteret IT drift og IT support. RAW IT er forpligtet til at holde alle oplysninger om kunden og dennes kunder fortroligt og på ingen måde at videregive oplysninger uden skriftligt tilladelse fra kunden.

RAW IT er til fulde opmærksomme på det store ansvar der pålægger RAW IT at tilse at alle systemer er i drift og at nedbrud, manglende IT sikkerhed og ustabil drift ikke forstyrre kundens forretning. Kunden erkender dog at RAW IT ikke kan gøres økonomisk ansvarlig for tab som kunden måtte lide som resultat af nedbrud på hardware eller de systemer som er installeret. Ligeledes kan RAW IT ikke gøres økonomisk ansvarlig over for krav fra kunden eller 3. part i forbindelse med lækage af informationer igennem kundens IT installation. Dette er også gældende efter nærværende aftaler skulle være ophørt.

   10 Markedsføring

RAW IT kan anvende projektet og kunden som reference i forbindelse med markedsføring af RAW IT.

   11 Misligholdelse

I tilfælde af væsentlig misligholdelse kan den forurettede part uden varsel hæve denne aftale. Denne ret samt øvrige

misligholdelsesbeføjelser kan dog først udøves efter, at den forurettede part skriftligt har meddelt den anden part en frist på 20 [tyve] dage til at rette det påklagede forhold på en for den forurettede part tilfredsstillende måde.

  12 Forsinkelser

Medmindre andet er aftalt betragtes forsinkelser på mere end 30 dage som en væsentlig misligholdelse. Dette er dog kun gældende for fastpris projekter med tilhørende fast leveringsramme. Løbende konsulentydelser aftales og leveres efter aftale, og hurtigst muligt.

   13 Immaterielle rettigheder

RAW IT har ophavsret til leverancer udviklet af RAW IT, herunder kildekode og kan genanvende kildekode og

komponenter i det omfang, RAW IT finder anvendelse herfor. Kildekode udleveres ikke med mindre dette er skriftligt aftalt mellem parterne. Såfremt en sådan aftale indgås, skal det eksplicit fremgå hvilken del af leverancen, der udleveres kildekode til. Dog udleveres kildekode til standardkomponenter eller software ejet af 3. part aldrig.

Stk. 2 Kunden må ikke uden skriftlig godkendelse fra RAW IT gøre RAW ITs leverancer til genstand for videreudvikling og/eller anden kommerciel anvendelse. Komponenter inkluderet i RAW ITs leverancer må udelukkende anvendes i den sammenhæng hvori RAW IT har leveret dem. Kunden erhverver alene en ikke-eksklusiv brugsret til at anvende RAW ITs leverancer til eget brug og inden for det formål de leveres til.

Stk. 3 Betingelserne i §13 stk. 2 er ligeledes gældende for RAW ITs egne produkter og egen standardsoftware, der opfattes som standardkomponenter.

Stk. 4 Ved kundes anvendelse af standardsoftware fra tredjemand leveret via RAW IT gælder producentens licensbetingelser.

Stk. 5. RAW IT , datterselskaber, produkter og brands er alle beskyttede varemærker som kun må anvendes ved indhentelse af forudgående skriftlig tilladelse.

 

  14 Tavshed

Der er til enhver tid såvel under som efter aftalens ophør aftalt fuldstændig tavshedspligt. Tavshedspligten gælder

alle forhold som forretningshemmeligheder, knowhow, processer, produkter, dataprogrammer eller andre immaterielle rettigheder, af hvad nævnes kan, hvilket også gælder alle informationer vedrørende parternes organisation, finansielle stilling, transaktioner og forretninger.

Stk. 2 Tavshedspligten viger for oplysningsforpligtelser, der måtte påhvile parterne i henhold til dansk lov.

 

  15 Force Majeure

Ingen af parterne skal i henhold til denne aftale være ansvarlig overfor den anden part, hvis forholdet skyldes omstændigheder, der ligger udenfor partens rimelige kontrol og må betegnes som force majeure i henhold til dansk retspraksis.

Stk 2. Den part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at annullere aftalen for fremtiden, såfremt force majeure situationen betyder en forsinkelse på mere end 90 dage.

 

   16 Tvister, lovvalg og værneting

Parterne skal søge at løse uoverensstemmelser om aftalens opfyldelse, fortolkning eller udfyldning ved forhandling.

Stk. 2. Såfremt en tvist imidlertid ikke kan bilægges ved forhandling, skal Sø- og Handelsretten i København være værneting for tvister.

Stk. 3. Tvister afgøres efter dansk ret

 

17 Trademark og Copyright

RAW IT samt udviklede systemer og applikationer er beskyttet af loven om ophavsret og varemærker. Medmindre andet er angivet skriftligt, har kunden ikke ret til at anvende RAW IT’s varemærker.

 

 18 Fakturering af timebaseret konsulentbistand.

Timebaseret konsulentbistand faktureres kunden ved endt arbejdsudførelse baseret på timesedler.

  

 19 Regulering.

Timepriser på konsulenttjenesteydelser er gældende i ét kalender år – dvs. fra 1. januar frem til den 31. december. Raw it forbeholder sig retten til at ændre i konsulent timeprisen.